Náhled mapy škol

Faitradové školy naplňují 5 kritérií, které jsou zárukou toho, že v jejich škole je podporován fair trade a globální vzdělávání. Aktuální podoba kritérií je ke stažení na odkaze www.fairtradoveskoly.cz/ke_stazeni

 
1. ŘÍDICÍ SKUPINA
 • Na škole je založena řídicí skupina, která má nejméně pět členů. Alespoň polovinu tvoří žáci nebo studenti, členem řídicí skupiny musí být zaměstnanec/zaměstnankyně školy. Předsedající řídicí skupiny musí být starší osmnácti let. 
 • Řídicí skupina žádá o přiznání titulu Fairtradové školy každoroční zprávou o činnosti k 30. 10. - buď písemně nebo telefonicky. Viz formulář reportu v sekci Ke stažení.

TIP: Je vhodné, aby řídicí skupina pro lepší organizaci aktivit vytvořila strategický plán a pro jednotlivé pololetí (semestry) akční plán.
TIP: Hodí se také základní informace o kampani Fairtradové školy v manuálu.
TIP: Při existenci studentské organizace, studentské unie je vhodné jejich členy zapojit do činnosti řídicí skupiny. 
TIP: Zpráva o činnosti informuje jen o zásadních událostech v uplynulém školním roce a plánu řídicí skupiny pro další období. Není adnimistrativně náročná a umožňuje nám sdílet příklady dobré praxe.
 
2. OFICIÁLNÍ PODPORA FAIR TRADE
 • Vedení školy schválí dokument, ve kterém deklaruje podporu fair trade.   
 • Škola poskytne na svých webových stránkách prostor pro informace o fair trade a aktivitách řídicí skupiny.Po získání statusu zde informuje o tom, že je Fairtradovou školou.   
 
TIP: Škola může k fair trade vyčlenit mimo prostoru na webu také nástěnku, její obsah mohou tvořit žáci nebo studenti školy za podpory řídicí skupiny a učitelů školního sboru. 
TIP: Webové stránky mohou obsahovat informaci o fair trade a rozpoznání fairtradových produktů, o kampani Fairtradových škol, o tom, kde se dají fairtradové produkty na škole zakoupit, kdo se tématem na škole zabývá jako kontaktní osoba a jakou podporu škola fair trade dělá (pořádané akce, globální rozvojové vzdělávání...).

3. GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
 • Základní a střední školy zařazují do výuky i života školy globální rozvojové vzdělávání. To se děje v souladuNárodní strategií globálního rozvojového vzděláváníŠkolní vzdělávací program klade důraz na integraci průřezových témat, zejména Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova. 
 • Pedagogové školy se v těchto oblastech dále profesně vzdělávají. 
 • Vysoké školy a univerzity zařazují globální témata včetně fair trade do výuky nebo je komunikují jinou vhodnou formou (semináře, besedy, přednášky atd.).  
TIP: Koordinátoři Školního vzdělávacího programu se mohou inspirovat v seznamu literatury ke globálnímu vzdělávání od Českého fóra pro rozvojovou spolupráci. Zařazení konkrétních témat do předmětů se věnuje například publikace Svět do všech předmětů nebo příručka Začínáme s GRV, která popisuje zkušenostmi škol se zařazováním témat do školního vzdělávacího programu. 
TIP: Globální rozvojové vzdělávání řeší např. témata fair trade, globalizace, společenská odpovědnost, pracovní podmínky, lidská práva, dětská práce aj.
TIP: NaZemi nabízí zájemcům přístup do své knihovny, která obsahuje mnoho odborných titulů k tématu globálního rozvojového vzdělávání, odpovědné spotřeby, rozvojové spolupráce, fair trade a jiná ekonomická témata.
TIP: Pro držitele statusu Fairtradová škola nabízí organizace NaZemi slevu 75 % na vzdělávací materiály - objednávejte na obchod.nazemi.cz a zadejte kód FTT75.
TIP: Pro výuku se vám mohou hodit dva metodické listy (ke stažení zde), průvodce Učíme o fair trade (zde) nebo dokument dokument Mzda, ze které se dá uživit (www.youtube.com/watch?v=l4UWnFg-RRQ),

4. PODPORA SPOTŘEBY FAIR TRADE PRODUKTŮ
(KRITÉRIUM JE NEPOVINNÉ PRO TY, KTERÝCH SE TÝKÁ VYHLÁŠKA 282/2016 SB. - VIZ STANOVISKO KAMPANĚ)
 • Škola se v dokumentu na podporu fair trade zavazuje ke konkrétnímu způsobu podpory spotřeby fair trade produktů. Ve škole lze zakoupit fairtradové produkty.  
 • Na vysokých školách jsou fairtradové produkty dostupné v minimálně polovině prodejních míst (kantýny, kavárny...).   
 
TIP: Školy mohou nahradit současné nápojové automaty těmi s fairtradovovou kávou nebo čajem, mohou zařídit dostupnost fair trade ve školní jídelně, kantýně nebo menze, mohou nakupovat fair trade pro vlastní spotřebu nebo pro akce pořádané školou...
TIP: Školám jsou k dispozici nejen potraviny fair trade, ale i fotbalové míče, květiny nebo výrobky z bavlny.
TIP: Na škole by měla být možnost zakoupit si fairtradový výrobek (v bufetu, v nápojovém automatu, prodejní stánek provozovaný žáky o přestávce...). K prodeji fair trade na půdě školy je třeba možný model z Litoměřic, kdy žáci každou velkou přestávku vyráží na chodbu a postaví tam na stole mini prodejní stánek s fairtradovými produkty (čokolády, džusy, oříšky) a k tomu vaří fairtradový čaj. Pokud máte vlastní bistro ve škole, pak je možné přidat některý z produktů do nabídky. Hodí se také náš nový manuál, jak prodávat na škole.
 
5. PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ
 • Škola uspořádá alespoň jednou ročně osvětovou akci na podporu fair trade pro širší veřejnost. Škola usiluje o medializaci fair trade v místních médiích. 
 • Škola informuje o fair trade při akcích školy a ve školních médiích.
 

TIP: Města se mohou zapojit se do celorepublikového happeningu Férová snídaně nebo Výstava na stromech

TIP: V rámci posuzování naplnění tohoto kritéria je brán ohled na to, zda je pořádaná akce zaměřená výslovně na téma fair trade, zda je určená pro veřejnost a zda u ní se podařila její dostatečná medializace (např. plakáty, pozvání a reportáž v místním deníku...).